14
Tháng 04
03
Tháng 08

Nhiều thay đổi trong đào tạo ngành du lịch

Trước tình trạng 'khát' nhân lực ngành du lịch có trình độ đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập[...]

03
Tháng 08

Thiếu trầm trọng nhân lực ngành du lịch

Không chỉ khan hiếm hướng dẫn viên du lịch mà cả nhân lực phục vụ cho lĩnh vực nhà[...]

Mạng xã hội