[PKHVT] Thông báo tạm ngưng phòng server

30
06
'20

        UBND TP.HỒ CHÍ MINH                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG CAO ĐẲNG  CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC                                                      Độc lập - tự do - Hạnh phúc

            ­­­­­­­­­Số : 11/TB-CNTĐ-VT                                                                                     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

                  THÔNG BÁO

                                                                            (V/v tạm ngưng phòng server)

Kính gửi : Các đơn vị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức.

Nhằm bảo dưỡng và nâng cấp phòng server để phục vụ tốt hơn các hoạt động của nhà trường..

Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các đơn vị việc tạm ngưng hoạt động của máy chủ đặt tại phòng server dẩn đến gián đoạn hoạt động các phần mềm,  website của nhà trường (toàn hệ thống) như sau:

  1. Thời gian gián đoạn : từ 08h00 đến 18h00 (chủ nhật) , ngày 05/07/2020.
  2. Các phần mềm, website của nhà trường bị gián đoạn bao gồm : bộ phần mềm quản trị đại học; các website tdc.edu.vn; online.tdc.edu.vn; lib.tdc.edu.vn; tuyensinh.tdc.edu.vn; dktuyensinh.tdc.edu.vn ….
  3. Đề nghị các đơn vị quản lý các website, kênh thông tin khác (facebook, hotline,…) thông tin đến HSSV, người dùng bên ngoài được biết.
  4. Sau thời gian trên nếu có sự cố liên quan đến việc đăng nhập phần mềm, truy cập các website vui lòng phản hồi về phòng Kế hoạch – vật tư để được khắc phục sự cố.

                        Trân trọng kính chào!

                                                                                                             TP. PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ

                                                                                                                                        (đã ký)

     Nơi nhận :

  • Các đơn vị.( thực hiện)                                                                            Cao Ngọc Hạnh
  • Lưu VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:

Mạng xã hội