Thông báo chuyển tiền học bổng Cán bộ Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ HK02 NH 2020-2021, HK01 2021-2022

08
01
'22

 THÔNG BÁO

Chuyển tiền học bổng Cán bộ Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ HK02 NH 2020-2021, HK01 2021-2022 (đã chuyển tiền 28/12/2021).

 HSSV xem danh sách Tại đây

Từ khóa:

Mạng xã hội