Thông báo đăng ký học phần HKI năm học 2018-2019

21
08
'18

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


Số: 131 /TB-CNTĐ-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  8  năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về thời gian đăng ký học phần học kỳ I - năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 06/07/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về việc ban hành tiến độ năm học 2018 – 2019,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về thời gian đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Đối tượng

Thời gian đăng ký học phần

Thời gian học

 

Đăng ký chính thức

Đăng bổ sung

Bắt đầu

Kết thúc

Bắt đầu

Kết thúc

Bắt đầu

 

Kết thúc

 

HSSV khóa 2016 trở về trước

8g00

27/8/2018

24g00

05/9/2018

8g00

10/9/2018

24g00

20/9/2018

10/9/2017

29/12/2018

HSSV khóa 2017

8g00

29/8/2018

24g00

05/9/2018

8g00

10/9/2018

24g00

20/9/2018

10/9/2017

29/12/2018

 

Lưu ý:

  • HSSV đăng ký học phần tại website: http://online.tdc.edu.vn/
  • Trong quá trình đăng ký học phần nếu có thắc mắc HSSV liên hệ:

+ Trung tâm Thông tin Thư viện (phòng B116), điện thoại: 028 66839880.

+ Khoa quản lý học phần, Phòng QLĐT (A004), điện thoại: 028 38970023.

Phòng Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa thông tin đến CVHT, GVCN và HSSV biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

                                                                                                                TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO         

Nơi nhận:

  • BGH (báo cáo).                                                                                                     (đã ký)
  • Website.                                                                                                                                                  
  • Lưu.                                                                                                                                

 

Phạm Quang Tuấn

 

 

Từ khóa:

Mạng xã hội