THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CT17DN

14
05
'19

THÔNG BÁO 

Lúc 14:00 ngày 20/05/2019, học sinh, sinh viên lớp CD17DN gặp cô Quý tại văn phòng Khoa du lịch (Phòng A110A) để nghe phổ biến về kế hoạch thực tập tốt nghiệp. 

 

Từ khóa:

Mạng xã hội