Thông báo v/v kiểm tra thông tin danh sách HSSV được xét miễn giảm học phí HK1 NH 21-21 và truy xét miễn giảm học phí HK2 NH 19-20, HK1 NH 20-21, HK2 NH 20-21, HK3 NH 20-21

23
12
'21

HSSV xem thông báo tại đây

HSSV xem danh sách HSSV tại đây

Từ khóa:

Mạng xã hội