Thông báo v/v thông tin về các nội dung trả lời của Lãnh đạo nhà trường trong chương trình Gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2020-2021 diễn ra ngày 24/4/2021

15
06
'21

 

 HSSV xem thông báo tại đây; Bảng tổng hợp ý kiến: Bảng 1Bảng 2.

 HSSV xem thông báo tại đây; Bảng tổng hợp ý kiến: Bảng 1Bảng 2.

 

Từ khóa:

Mạng xã hội