Thông báo về việc hoàn trả tiền BHYT cho HSSV NH 2020-2021

24
03
'21

Thông báo về việc hoàn trả tiền BHYT cho HSSV do đã có thẻ BHYT được cấp NH 2020-2021

 Thời gian nhận tiền: từ ngày 22/03/2021 đến 31/03/2021

  Địa điểm: Phòng thu phí ( A006)

  HSSV xem danh sách Tại đây

Từ khóa:

Mạng xã hội