Thông Báo về việc hướng dẫn tổ chức thi thử trắc nghiệm trực tuyến cho học sinh, sinh viên Khóa 2021.

08
01
'22

 

Thông Báo về việc hướng dẫn tổ chức thi thử trắc nghiệm trực tuyến cho học sinh, sinh viên Khóa 2021. (chi tiết)

 Đính kèm quyết định bổ sung quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần tại Trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức, ban hành kèm theo quyết định số 246 / QĐ - CNTĐ- ĐT  (chi tết)

 + Phụ lục 1 (chi tiết)

 + Phụ lục 2 (chi tiết)

 + Phụ lục 3  (chi tiết)

 + Phụ lục 4 (chi tiết)

 + Phụ lục 5  (chi tiết)

 

Từ khóa: