Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

15
06
'18


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
THỦ ĐỨC

Số: 34/QĐ-CNTĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp
tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

 

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Căn cứ Quyết định số 6426/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 197/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 28/06/2017 và các Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng trong công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp từ năm 2018 tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm, phụ trách các bộ phận có có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

 • Tổng cục GDNN - Bộ LĐTB&XH: để báo cáo;
 • Sở LĐTB&XH TP. Hồ Chí Minh: để báo cáo;
 • Các Phòng, Khoa, TT: để thực hiện;
 • Lưu ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lý

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ

Tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp
tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-CNTĐ-ĐT  ngày 09 tháng 02 năm 2018
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Quy chế này quy định về ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; phương thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào; lệ phí tuyển sinh; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo; chế độ thông tin, báo cáo; khen thưởng, kỷ luật trong công tác tuyển sinh.
 2. Quy chế này áp dụng cho công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp từ năm 2018 tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Chương II
TỔ CHỨC TUYỂN SINH

Điều 2. Ngành, nghề, trình độ đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Ngành, nghề, trình độ đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh của trường được xác định trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và được quy định cụ thể trong thông tin tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hằng năm của trường (Phụ lục 1).

Điều 3. Đối tượng tuyển sinh

 1. Trình độ cao đẳng
 1. Cao đẳng chính quy

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trung cấp) và đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

 1. Cao đẳng chính quy liên thông từ trung cấp

Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định; có bằng tốt nghiệp trung cấp phù hợp với ngành tuyển sinh của trường.

 1. Trình độ trung cấp chính quy

Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương trở lên.

Điều 4. Phương thức, hình thức tuyển sinh

 1. Phương thức tuyển sinh:
 1. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức xét tuyển cho tất cả các trình độ đào tạo.
 2. Căn cứ xét tuyển:
  • Đối với trình độ cao đẳng: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển) hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; Học bạ THPT hoặc bảng điểm học tập trình độ trung cấp (có thể hiện điểm các học phần văn hóa phổ thông).
  • Đối với trình độ cao đẳng liên thông từ trung cấp: Bằng tốt nghiệp trung cấp; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.
  • Trình độ trung cấp: Bằng tốt nghiệp THCS/THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS/ THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp THCS/THPT trong năm xét tuyển); Học bạ THCS/THPT.
 1. Hình thức đăng ký tuyển sinh:

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức tiếp nhận đăng ký tuyển sinh theo hai hình thức là đăng ký trực tuyến và đăng ký trực tiếp tại trường.

 • Đăng ký trực tuyến: Thí sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại http://tuyensinh.tdc.edu.vn
 • Đăng ký trực tiếp tại trường: Thí sinh chuẩn bị các hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại trường.

Điều 5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh bao gồm chính sách ưu tiên theo đối tượng và chính sách ưu tiên theo khu vực được xác định theo thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Điều 6. Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào

 1. Trình độ cao đẳng
  • Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc đã tốt nghiệp trung cấp và đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định;
  • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
 2. Trình độ cao đẳng liên thông từ trung cấp
  • Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, có bằng tốt nghiệp trung cấp phù hợp với ngành tuyển sinh của trường;
  • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
 3. Trình độ trung cấp
  • Đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên;
  • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Điều 7. Thời gian tuyển sinh

Trường tổ chức tuyển sinh một hoặc nhiều đợt tuyển sinh trong năm nhưng đảm bảo các đợt tuyển sinh sẽ kết thúc trước ngày 31/12 hằng năm.

Hằng năm trường xây dựng lịch tuyển sinh cụ thể và công bố công khai cho thí sinh. Lịch tuyển sinh quy định cụ thể về thời gian đăng ký tuyển sinh, thời gian công bố kết quả xét tuyển, …. của các đợt xét tuyển (Phụ lục 2).

Điều 8. Lệ phí tuyển sinh

Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 9. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

 1. Về nhân lực
 1. Hội đồng tuyển sinh (HĐTS)
 • Hằng năm, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTS. Thành phần HĐTS bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực và các ủy viên.
 • Chủ tịch HĐTS là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền; Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng Quản lý Đào tạo; Ủy viên thường trực là Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo; Các ủy viên gồm một số Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc trung tâm, Trưởng bộ môn, Giảng viên và cán bộ công nghệ thông tin do Hiệu trưởng quyết định.
 • Nhiệm vụ của HĐTS: Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn; Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh; Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định; Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định; Tổ chức thực hiện phần mềm tuyển sinh thống nhất của trường; báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 1. Ban Thư ký
 • Chủ tịch HĐTS ra quyết định thành lập Ban Thư ký.
 • Thành phần Ban Thư ký gồm Trưởng ban do Ủy viên thường trực HĐTS kiêm nhiệm; Các ủy viên gồm: Một số CB-GV-NV Phòng Quản lý Đào tạo, các Phòng, Khoa, Trung tâm và cán bộ công nghệ thông tin.
 • Nhiệm vụ của Ban Thư ký: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển; Xử lý dữ liệu đăng ký xét tuyển vào phần mềm tuyển sinh của trường; Cập nhật, công bố thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh; Dự kiến phương án trúng tuyển, trình HĐTS quyết định; Công bố kết quả tuyển sinh, lập danh sách thí sinh trúng tuyển; In, gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển; Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định; Đề xuất Chủ tịch HĐTS thay đổi các nội dung trong quy chế tuyển sinh của trường cho phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế (nếu cần) theo đúng quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐTS giao.
 1. Các Ban giúp việc cho HĐTS gồm: Ban cơ sở vật chất,  Ban Thanh tra, v.v… Cơ cấu, số lượng, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban giúp việc này do Chủ tịch HĐTS trường quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS.
 1. Về cơ sở vật chất
 • Để phục vụ công tác tuyển sinh, Chủ tịch HĐTS thành lập Ban Cơ sở vật chất có trách nhiệm giúp Chủ tịch HĐTS xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, v.v… phục vụ công tác tuyển sinh.
 • Thành phần của Ban Cơ sở vật chất gồm một số CB-GV-NV các phòng Kế hoạch - Vật tư, Tài chính - Kế toán, Hành chính - Tổng hợp, v.v…
 1. Về thông báo tuyển sinh

Hằng năm, chậm nhất hai tháng trước khi bắt đầu tuyển sinh đợt 1, căn cứ thông tin tuyển sinh đã ban hành Trường xây dựng và công bố rộng rãi thông báo tuyển sinh trên website và các phương tiện thông tin đại chúng cho thí sinh.

 1. Về kế hoạch tuyển sinh

Hằng năm, chậm nhất hai tháng trước khi bắt đầu tuyển sinh đợt 1, Trường xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển sinh trong đó quy định cụ thể các nội dung gồm: thành phần, nhiệm vụ của HĐTS và các Ban giúp việc; nội dung, thời gian, phân công thực hiện các công việc; các công tác chuẩn bị; tài chính, v.v…

Điều 10: Xét điều kiện trúng tuyển

 1. Căn cứ danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu từng ngành, nghề, trình độ đào tạo trong mỗi đợt xét, Ban Thư ký lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định.
 2. Chủ tịch HĐTS trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban Thư ký trình và ký giấy báo nhập học cho từng thí sinh trúng tuyển. Trong giấy báo nhập học có ghi cụ thể các thông tin về họ tên, ngày sinh, địa chỉ, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, ngành trúng tuyển và những nội dung hướng dẫn cho thí sinh khi đăng ký nhập học.
 3. Danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường ngay sau khi có kết quả xét tuyển.
 4. Khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học, trường cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo quy định và tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của thí sinh so với các nội dung đã khai khi đăng ký xét tuyển. Nếu hồ sơ không hợp lệ, nhà trường sẽ hủy kết quả xét tuyển và xem như thí sinh không đủ điều kiện nhập học.

Điều 11: Triệu tập thí sinh trúng tuyển

 1. Thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp những giấy tờ sau khi đến đăng ký nhập học.
  1. Một (01) bản sao học bạ THPT hoặc bảng điểm học tập trình độ trung cấp đối với trình độ cao đẳng hoặc bản sao học bạ THCS/THPT đối với trình độ trung cấp;
  2. Một (01) bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp đối với trình độ cao đẳng hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS/THPT đối với trình độ trung cấp (thí sinh tốt nghiệp trong năm xét tuyển có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT/THCS tạm thời);
  3. Một (01) bản sao giấy khai sinh;
  4. Một (01) bản sao hộ khẩu thường trú;
  5. Một (01) giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế, phòng khám đa khoa (có đủ điều kiện theo quy định hiện hành) cấp trong khoảng thời gian không quá 6 tháng;
  6. Một (01) bản photo CMND;
  7. Ba (03) tấm hình 3x4 (chụp không quá 06 tháng).
 2. Những thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày so với ngày yêu cầu có mặt ghi trong giấy báo nhập học thì trường có quyền từ chối không tiếp nhận. Nếu đến chậm trong những trường hợp bất khả kháng như: do ốm, đau, tai nạn, thiên tai có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của Uỷ ban nhân dân cấp huyện thì Chủ tịch HĐTS sẽ xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học khoá học kế tiếp sau.

Chương III
THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT,
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỔ CÁO VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 10. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo

 1. Trong quá trình tuyển sinh, Chủ tịch HĐTS giao cho Ban Thanh tra tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo. Nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn phải báo cáo ngay cho Chủ tịch HĐTS để có biện pháp xử lý.
 2. Sau khi kết thúc tuyển sinh, Hiệu trưởng giao cho Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Chính trị HSSV tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhập học của tất cả các thí sinh đã trúng tuyển nhập học vào trường. Nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn, cần lập biên bản kiến nghị Hiệu trưởng có biện pháp xác minh, xử lý.
 3. Trong quá trình học sinh, sinh viên đang theo học nếu có khiếu nại, tố cáo về hồ sơ, kết quả tuyển sinh, Hiệu trưởng giao cho Phòng Thanh tra – pháp chế để kiểm tra hồ sơ và kết quả tuyển sinh của thí sinh theo quy định.

Điều 11. Chế độ báo cáo, lưu trữ

 1. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo và lưu trữ theo đúng quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 2. Các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh; kết quả, hồ sơ tuyển sinh các trường phải bảo quản, lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của Luật lưu trữ.

Chương IV
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

 1. Khen thưởng:
  1. Các cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.
  2. Quỹ khen thưởng trích trong lệ phí tuyển sinh.
 2. Kỷ luật:

Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Luật viên chức và Luật cán bộ, công chức; các văn bản quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lý

 

 

PHỤ LỤC 1
THÔNG TIN TUYỂN SINH
TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 20…

(Kèm theo Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp
tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành kèm theo
Quyết định số … /QĐ-CNTĐ-ĐT ngày … / … / 2018)

 

 1. Thông tin chung:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Mã trường:    CDD0205

Địa chỉ:           53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:      0962 108 879 (Hotline) - 028.6 676 9623 – 028.3 897 0023 – 028.3 897 2339

Website:          http://tuyensinh.tdc.edu.vn

Email:             tuyensinh@tdc.edu.vn

TT

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu
tuyển sinh

Hình thức
tuyển sinh

Thời
gian tuyển sinh

Cao đẳng

Trung cấp

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 1. Mô tả ngành, nghề đào tạo:
 1. Trình độ cao đẳng:
 1. Tên ngành:    .........................................                   Mã ngành:     …………………………
 • Mô tả ngành:

......................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................

 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 1. Tên ngành:    .........................................                   Mã ngành:     …………………………
 • Mô tả ngành:

......................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................

 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 1. Trình độ trung cấp:
 1. Tên ngành:    .........................................                   Mã ngành:     …………………………
 • Mô tả ngành:

......................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................

 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 1. Tên ngành:    .........................................                   Mã ngành:     …………………………
 • Mô tả ngành:

......................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................

 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

PHỤ LỤC 2
LỊCH TUYỂN SINH NĂM 20…
(Kèm theo Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp
tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành kèm theo
Quyết định số … /QĐ-CNTĐ-ĐT ngày … / … / 2018)

 

 1. Lịch tuyển sinh:

Đợt xét tuyển

Đăng ký
xét tuyển

Công bố kết quả xét tuyển

Thời gian đăng ký nhập học

Ghi chú

Đợt 1

Từ …/… đến …/…/20…

Ngày …/…/20…

 

 

Đợt 2

Từ …/… đến …/…/20…

Ngày …/…/20…

 

Đợt 3

Từ …/… đến …/…/20…

Ngày …/…/20…

 

Đợt 4

Từ …/… đến …/…/20…

Ngày …/…/20…

 

Đợt 5

Từ …/… đến …/…/20…

Ngày …/…/20…

 

Đợt…

Từ …/… đến …/…/20…

Ngày …/…/20…

 

 1. Dự kiến khai giảng:    …/…/20...
 2. Trong trường hợp vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tuyển sinh tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu đã đăng ký nhưng các đợt tuyển sinh trong năm sẽ kết thúc trước ngày 31/12/20...

 

 

Từ khóa: