Thông báo v/v HSSV được xét miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và truy xét các học kỳ trước; học bổng chính sách nội trú, học bổng dành cho Cán bộ Hội học kỳ 1 năm học 2020-2021

16
09
'21

 HSSV xem: 

- Thông báo tại đây.

- Danh sách HSSV được miễn giảm học phí tại đây. 

- Danh sách cán bộ Đoàn Hội được nhận học bổng tại đây.

- Danh sách HSSV đuợc nhận học bổng chính sách tại đây. 

Từ khóa:

Mạng xã hội