Thông báo chuyển tiền Học bổng vượt khó NH 2020-2021, Học bổng Đoàn hội HK02 NH 2019-2020

24
01
'21

 

THÔNG BÁO

Phòng Tài chính - Kế toán đã chuyển tiền Học bổng vượt khó NH 2020-2021, Học bổng Đoàn hội HK02 NH 2019-2020 vào ngày 21/01/2021.

HSSV xem danh sách đính kèm

DANH SÁCH HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ

DANH SÁCH HỌC BỔNG ĐOÀN HỘI

 

THÔNG BÁO

Phòng Tài chính - Kế toán đã chuyển tiền Học bổng vượt khó NH 2020-2021, Học bổng Đoàn hội HK02 NH 2019-2020 vào ngày 21/01/2021.

HSSV xem danh sách đính kèm

DANH SÁCH HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ

DANH SÁCH HỌC BỔNG ĐOÀN HỘI

 

Từ khóa:

Mạng xã hội